MagzNetwork

十二國記-慶主從

張貼者: MIROO | 上午1:33 | | 0 意見 »


很喜歡十二國記這部作品~~
不論小說和卡通~!!!!!
很可惜的卡通腰斬.....小說也要出不出...orz
作者在分心寫其他書!!!討厭!!!!!!(翻桌)

畫了這對主從~
最喜歡這一對了!!!!!!!
陽子!!!!!!景麒!!!!!!!!(奔)

話說我把他們畫老了...(遠目)
陽子有夠成熟!!!!!!!!!!(>\\\\\\<)
景麒在扮老成!!!!!!!!!!!!

ma...算了....就當他們執政多年吧...(茶)

0 意見